ORATORIUM TO SZKOŁA, KTÓRA UCZY ŻYCIA

Szkoła to miejsce zdobywania wiedzy. Tutaj młody człowiek dowiaduje się ważnych dla niego prawd o sobie samym, o świecie, o Bogu. Szkoła to miejsce zdobywania zawodu. Tutaj uczy się wykonywania pewnych prac i ubogaca się przez nabywanie nowych sprawności. Szkoła to również miejsce uczenia się właściwych relacji z innymi osobami. Tutaj człowiek poznaje prawa rządzące w grupie, w społeczeństwie, we wspólnocie oraz ubogaca swoją umiejętność komunikacji.

O roli wiedzy i umiejętności w kształtowaniu się ludzkiej osobowości dobrze wiedzieli zarówno ksiądz Bosco jak i ks. Markiewicz, którzy na te wartości kładli duży nacisk w swoich systemach wychowawczych. Chłopcom chcieli zapewnić takie środowisko wychowawcze, które zawiera elementy szkoły. Pragnęli, aby w ich ośrodkach wychowawczych pierwszym nauczycielem wszystkich był Chrystus. Jemu pozwalali przemawiać, na Niego w swoich naukach się powoływali, od Niego też sami wciąż się uczyli.

Oratorium jako miejsce zdobywania wiedzy

Ksiądz Bosco często musiał zaczynać od tego, aby swoich wychowanków nauczyć sztuki pisania i czytania. Zapoznawał ich z prawami, jakie rządzą przyrodą. Ale zakres szkoły księdza Bosco nie kończył się na nauce elementarnej. Wprowadzał on swoich wychowanków również w świat szerszej wiedzy o sensie ludzkiego życia, o wartości pracy i modlitwy, o sposobach pokonywania trudności. Pomagał im odkryć piękno świata i odnaleźć swoje w nim miejsce. Z czasem ksiądz Bosco założył szkoły dzienne, gimnazja i szkoły średnie.

Oratorium powinno również zawierać elementy związane z nauczaniem – zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy. W oratorium dzieci i młodzież, obok wielu innych, powinni mieć możliwość odrabiania lekcji, uzupełnienia ewentualnych zaległości w nauce, zwłaszcza, że pomocą służy wychowawcy.

Toruńskie Oratorium  proponuje zajęcia rozszerzające zakres nauki w szkole. Są organizowane lekcje języków obcych czy gry na instrumentach, koła zainteresowań – komputerowe, matematyczne czy polonistyczne. Oratorium powinno też wspierać i mobilizować dzieci i młodzież do zdobywania wiedzy w ramach zajęć szkolnych. Każde oratorium powinno dbać o poziom intelektualny dzieci i młodzieży. Pomagać w zdobywaniu wiedzy, by osiągnęli właściwy odbiór rzeczywistości i by umieli w niej funkcjonować.

Oratorium to również miejsce zdobywania zawodu

Nauka zawodu była w czasach księdza Markiewicza czymś bardzo ważnym. Umiejętność wykonywania konkretnej pracy mogła być przepustką do pewnej stabilizacji życiowej. Z tego powodu ksiądz Markiewicz w swoich pedagogicznych staraniach nie poprzestawał na przekazywaniu chłopcom wiedzy ogólnej. Uczył ich konkretnych zawodów, aby mogli pracować, by nie musieli kraść i trafiać do więzień. Organizował różne formy przygotowania swoich wychowanków
do wykonywania pracy. Kolejno powstawały warsztaty: szewski, krawiecki, introligatornia, stolarnia, drukarnia i warsztat ślusarski. Początkowo małe pracownie zostały przekształcone w szkoły zawodowe.

Oratorium jako miejsce nauki relacji międzyludzkich

Ksiądz Bosco i ks. Markiewicz  swoich chłopców uczyli nie tylko sztuki czytania i pisania, przekazywali  im nie tylko umiejętności zawodowe, ale uczyli ich właściwego odnoszenia się do siebie nawzajem i do innych ludzi. Chcieli, aby ich wychowankowie stawali się ludźmi uczciwymi, prawdomównymi, by umieli kochać, by wypracowali w sobie dobre relacje z otoczeniem. Uczyli ich wzajemnego zaufania i wrażliwości, komunikacji, współpracy i solidarności. Była to po prostu szkoła szlachetnego życia.

Dzisiaj oratorium również powinno dbać o kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych relacji. Bardzo wartościowe jest tutaj realizowanie specjalnych programów związanych z przygotowaniem do życia w rodzinnie, z przygotowaniem do życia w społeczeństwie, we wspólnocie, w grupie rówieśniczej. Oratorium jest środowiskiem, w którym, przy okazji różnych zajęć, młody człowiek powinien się uczyć właściwych zachowań, kultury w odniesieniu do otoczenia, pomocy innym. Jednym słowem bycia dobrym, uczciwym człowiekiem.