Nasza misja

Jesteśmy świetlicą, w której stwarza się warunki edukacyjne zmierzające do indywidualizacji i kompensacji, stymulowania rozwoju dziecka wolnego od zahamowań i uprzedzeń, otwartego na drugiego człowieka, tolerancyjnego i bogatego w doświadczenia pozytywne pełnego nadziei, która pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, dotknąć tego, co niemożliwe.

Tworzymy warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju dzieci i młodzieży, czyli naszych wychowanków.

W naszym Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Tu poznaje swoje prawa i obowiązki. Dzień swoich urodzin (imienin) świętuje z całą oratoryjną „rodziną”.

W „kołach zainteresowań” poznaje świat i wzbogaca doświadczenia, rozbudza swoje zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia i realizuje się. W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona nauczycielskiego, rozwija się wszechstronnie  i poznaje wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie.

Oratorium kultywuje wartości wywodzące się z rodzinnej kultury  i tradycji oraz pielęgnuje tradycje oratoryjne – wypracowane wspólnie z rodzicami i dziećmi. Rodzice naszych wychowanków korzystają ze swojego prawa udziału w edukacji własnych pociech i w życiu Oratoryjnym.

WIZJA ORATORIUM

Oratorium to placówka bezpieczna, przyjazna, „otwarta”, wykorzystująca elementy innowacyjnych metod nauczania, nastawiona na osiąganie sukcesu, jak i przyjmowanie porażek.

Oratorium umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Program Oratorium umożliwia wszechstronny rozwój osobowości małego człowieka, uwzględnia jego potrzeby, możliwości i prawidłowe relacje z dorosłymi.

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca aktywne metody wychowawczo-dydaktyczne, wykorzystująca nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W naszym Oratorium każdemu dziecku:

 Stwarzamy:

  • Optymalne warunki do wcielania się dzieci i młodzieży w role wybranych sztuk teatralnych.
  • Możliwości do rozwoju tężyzny fizycznej

 Umożliwiamy:

  • Eliminowanie negatywnych emocji poprzez warsztaty terapii zajęciowej. Malowanie na szkle, drama, pontomima, trening autogenny, to niektóre z form stosowane na zajęciach wdrażających do radzenia sobie ze stresem, kształtujący umiejętności interpersonalne oraz postawę asertywną.
  • Rozwój zainteresowań modelarskich pod kierunkiem dwukrotnego mistrza świata.
  • Rozwój zainteresowań kulinarnych.

 Organizujemy:

  • Bale karnawałowe i inne zabawy okolicznościowe integrujące wspólnotę oratoryjną
  • Spotkania dla przyjaciół Oratorium.